Visina odštete u saobraćaju

Visinu naknade štete na vozilima procenjuju veštaci mašinske struke koja se određuje zavisno od oštećenja motornog vozila. Pravo na naknadu štete na bazi polise osiguranja od autoodgovornosti ima svaki oštećeni, kao i počinitelj saobraćajne nezgode ukoliko uz polisu osiguranja od autoodgovornosti poseduje i dobrovoljno osiguranje od nezgode za vozača i putnike. Osiguranje od autoodgovornosti propisano je zakonom i sklapa se za svako vozilo u saobraćaju. Ono pokriva odgovornost vlasnika polise za štete pričinjene trećim licima i ima sledeća dva cilja:

 • da zaštiti osiguranika u slučaju saobraćajne nezgode, i
 • da zaštiti oštećenog, tako što će mu isplatiti naknadu štete koju mu je prouzrokovala saobraćajna nezgoda.

Nakon što vam dogodi neka saobraćajna nesreća čiji ste učesnik, kontkatirajte nas, kako bismo vas uputili u proces ostvarivanja vaših prava. Po prijemu Vašeg zahteva naši eksperti će pristupiti analizi Vašeg predmeta, nakon čeka pristupamo potpisivanju ugovora o pružanju usluga koji Vam na jasan i detaljan način pruža sve informacije o Vašim pravima i nudi Vam pravnu sigurnost.

Ako se u vozilu koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu nalazilo još neko lice osim vozača, to lice ima pravo na naknadu štete na osnovu individualnog osiguranja, kolektivne polise osiguranja od nezgode, polise životnog osiguranja itd.

Visina odštete kod naknade štete u saobraćaju zavisi od nekoliko faktora:

 • vrednosti prevoznog sredstva i pričinjene štete
 • da li je oštećeni bio pod uticajem alkohola ili nedozvoljenih supstanci,
 • da li je oštećeni bio vozač ili saputnik, motociklista, biciklista ili pešak, i da li je moguće da je on prouzrokovao nezgodu,
 • vrste telesnog oštećenja koje je oštećeni pretrpeo,
 • da li je oštećeni bio vezan sigurnosnim pojasom,
 • vrste lečenja (fizikalna terapija, razne vrste skenera tipa EMG, RTG, MR, operacija itd.),
 • dužine oporavka,
 • godina života,
 • pretrpljenog duševnog bola (strah, duševni bol usled umanjenih životnih aktivnosti i/ili naruženosti itd.)

Visina naplate štete na vozilu

Naplata štete na motornom vozilu nakon udesa može biti problematična jer oštećeni često ne znaju da imaju pravo u slučaju zamene delova na cene originalnih delova prema katalogu cena ovlašćenih servisa za svoju marku motornog vozila, kao i na cenu popravke prema cenama rada ovlašćenog servisa za njihovo konkretno vozilo. Sa druge strane im osiguravajuće kuće nude iznose naknade štete po kojima se motorno vozilo može popraviti samo kod neovlašćenih servisa i sa neoriginalnim delovima na šta neki oštećeni lakomisleno pristaju. Naknada materijalne štete prilikom udesa od osiguranja zbog navedenih razloga može biti dosta komplikovana jer je pre svega potrebno dobro proceniti visinu štete za šta je potrebno angažovanje stručnog lica.

Ukoliko pretrpite saobraćajnu nezgodu u kojoj počinilac nije poznat, takođe imate pravo na naknadu štete. U takvim situacijama nadležan je fond koji je formiran od strane najvećih osiguravajućih kuća u Srbiji koje zajednički snose odgovornost za naknadu štete. Takođe, isto važi i u slučaju saobraćajne nezgode sa vozilom koje nije registrovano.

Sarađujemo sa svim osiguravajućim kućama i radimo naplatu štete u vaše ime:

 • Naplata štete od dunav osguranja
 • Naplata štete od milenijum osiguranja
 • Naplata štete od amss
 • Naplata štete od đenerali osiguranja
 • Naplata štete od ddor novi sad osiguranja
 • Naplata štete od grawe osiguranja
 • Naplata štete od sava osiguranja
 • Naplata štete od triglav osiguranja
 • Naplata štete od uniqa osiguranja
 • Naplata štete od wiener osiguranja

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas