Naknada štete za porodicu učesnika u nezgodi

Ukoliko ste u saobraćajnoj nezgodi izgubili bračnog druga, roditelja ili dete, imate pravo na naknadu duševnih bolova usled smrti bliskog lica. Takođe, ukoliko ste ostali bez brata ili sestre sa kojima ste živeli u trajnijoj zajednici života, podjednako imate pravo na istu naknadu. Sa druge strane, ukoliko je vaš bračni drug, dete ili roditelj usled povreda iz saobraćajne nezgode postao lice sa teškim invaliditetom (lice nesposobno da se stara samo o sebi,… itd.), u podjednakoj meri vam pripada pomenuta naknada. Pri tom, pobrojane naknade pripadaju i vanbračnom partneru, pod uslovom postojanja trajnije zajednice života sa umrlim, odnosno povređenim.

Društvo za naknadu štete Premium Garant je agencija za naplatu štete u saobraćaju koja posreduje u ostvarivanju Vaših prava na pravednu naknadu štete koju ste pretrpeli i u dogovoru sa Vama realizuje kompletan proces administrativnih poslova i finansiranja troškova veštačenja i taksi. Za razliku od osiguravajućih kompanija mi smo na Vašoj strani – angažujte nas i obezbedite sebi maksimalnu naplatu štete.

Naknada štete za smrt bliskog lica u saobraćajnoj nesreći

Smrću bliske osobe nastaje osećaj bola za one koji su s umrlim bili blisko vezani. Ta bol je intenzivnija i jača kad se radi o nasilnoj smrti koja nastane kao posledica iznenadnog događaja kao što je saobraćajna nezgoda. Dugo vremena su se pravna teorija, zakonodavci i sudska praksa razilazili oko pitanja treba li tu duševnu bol priznati kao poseban vid naknade nematerijalne štete.

Pod materijalnom štetom u slučaju smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja nekog lica, podrazumeva se sva ona šteta koju je to lice imalo zbog povrede (troškovi lečenja, izgubljena zarada i sl.), odnosno bliski srodnik zbog smrti srodnika.

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas