Odšteta za teške telesne povrede u saobraćaju

U slučaju da Vam se dogodi saobraćajna nezgoda, a u okviru nje i teže telesne povrede u saobraćaju za čije saniranje je neophodno dalje lečenje, znajte da imate prava na naknadu štete i naplatu troškova.

Troškovi lečenja i rehabilitacije su materijalni troškovi nastali u postupku lečenja i rehabilitacije povređenog lica u zdravstvenoj ustanovi, odnosno drugom obliku zdravstvene službe (privatna praksa), koji uključuju i troškove primenjene medicinske terapije, lekova i medicinskih sredstava.

Troškovi lečenja i rehabilitacije nadoknađuju se u visini stvarnih troškova lečenja i rehabilitacije, na osnovu računa zdravstvene ustanove uz priložen izvod o pruženim zdravstvenim uslugama i drugim troškovima na osnovu medicinske dokumentacije koju vodi zdravstvena ustanova, odnosno drugi oblik zdravstvene službe (privatna praksa), a koji su bili nužni i neophodni u skladu sa savremenim dostignućima medicinske nauke i prakse Republike Srbije, odnosno u skladu sa priznatim standardima od strane osiguravača.

Društvo za naknadu štete Premium Garant je agencija za naplatu štete u saobraćaju koja posreduje u ostvarivanju Vaših prava na pravednu naknadu štete koju ste pretrpeli i u dogovoru sa Vama realizuje kompletan proces administrativnih poslova i finansiranja troškova veštačenja i taksi. Za razliku od osiguravajućih kompanija mi smo na Vašoj strani – angažujte nas i obezbedite sebi maksimalnu naplatu štete.

Visina odštete kod naknade štete u saobraćaju zavisi od:

  • da li je oštećeni bio vozač ili saputnik, motociklista, biciklista ili pešak, i da li je moguće da je on prouzrokovao nezgodu,
  • da li je oštećeni bio pod uticajem alkohola ili nedozvoljenih supstanci,
  • da li je oštećeni bio vezan sigurnosnim pojasom,
  • vrste telesnog oštećenja koje je oštećeni pretrpeo,
  • vrste lečenja (fizikalna terapija, razne vrste skenera tipa EMG, RTG, MR, operacija itd.),
  • dužine oporavka,
  • godina života,
  • pretrpljenog duševnog bola (strah, duševni bol usled umanjenih životnih aktivnosti i/ili naruženosti itd.), i
  • eventualnih ožiljaka i ostalih vidljivih posledica nezgode.

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas