Naknada štete zbog pada u šaht

Pad u neobezbeđen šaht danas je vrlo česta pojava budući da neretko možemo primetiti da šahtovi nisu uopšte ili nisu dovoljno obezbeđeni. Veliki broj ljudi nakon pada u šaht  ostaju zbunjeni upravo zbog toga što ne znaju kome treba da se obrate, kako bi ostvarili svoje pravo na naknadu štete.

Shodno navedenom, važno je znati da je nakon pada u šaht potrebno u što kraćem vremenskom periodu zatražite neophodnu medicinsku pomoć kod nadležne zdravstvene ustanove. Prilikom pregleda posebno je bitno obavestite doktora na koji način je došlo do povređivanja, odnosno objasniti istom da se radi o povredi zadobijenoj padom u šaht, a sve kako bi doktor u svom medicinskom izveštaju naveo tu činjenicu, koja će bitno uticati na dalji tok postupka.

Ukoliko ste u mogućnosti, takođe je korisno fotografisati lice mesta, kao i zabeležiti lica koja su bila svedoci predmetnom padu, budući da se isto može koristiit kao dokaz u postupku pred sudoom.

Društvo za naknadu štete Premium Garant je agencija za naplatu štete koja posreduje u ostvarivanju Vaših prava na pravednu naknadu štete koju ste pretrpeli i u dogovoru sa Vama realizuje kompletan proces administrativnih poslova i finansiranja troškova veštačenja i taksi. Za razliku od osiguravajućih kompanija mi smo na Vašoj strani – angažujte nas i obezbedite sebi maksimalnu naplatu štete.

Lice koje je pretrpelo povredu a odluči da ne želi da pokreće sudski postupak, može u cilju mirnog rešenja spora da podnese pismeni zahtev za naknadu štete.

Zahtev za naknadu štete može da se podnese čak iako je pokrenut sudski spor, a sve do okončanja sudskog spora, odnosno do pravnosnažnosti sudskog postupka.

Uz zahtev za naknadu štete obavezno se dostavlja:

  • kopija lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko je oštećeni maloletno lice)
  • medicinska dokumentacija

Postupak počinje slanjem Tužbe nadležnom sudu, nakon čega postupajući sudija zakazuje ročište. Bitno je znati da ćete u ovakvom slučaju biti dužni samo jednom da se pojaviti na sudu, kako bi dali izjavu, dok se sam postupka obično okončava na dva do tri ročišta.

Šteta prilikom pada u neobezbeđen šaht može da bude materijalna i nematerijalna.
Materijalna šteta
ogleda se u novčanoj naknadi zbog pocepane odeće usled samog pada, troškova lečenja ukoliko su nastale povrede ili izgubljena zarada ukoliko je lice usled povreda bilo sprečeno da nesmetano nastavi sa radom.
Sa druge strane, nematerijalna šteta podrazumeva štetu zbog pretrpljenog straha, potom štetu zbog fizičkih bolova pretrpljenih usled pada, duševnih bolova zbog naruženostu, ukoliko je ostao ožiljak ili usled umanjenja životne aktivnosti.

Ukoliko ste se našli u ovakvoj situaciji, budite slobodni da nas kontaktirate, gde će naš tim u skladu sa znanjem, veštinom i iskustvom da Vam pomogne da ostvarite svoja prava i interese u što kraćem roku.

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas