Postupak naplate štete

Kako mnogi učesnici saobraćajnih nezgoda, iz neznanja, ostaju bez mogućnosti veće naplate, neophodno je angažovati stručne osobe koje znaju i mogu obezbediti maksimalnu naplatu štete na najbolji mogući naćin za vas.

Nakon što vam dogodi neka saobraćajna nesreća čiji ste učesnik, kontkatirajte nas, kako bismo vas uputili u proces ostvarivanja vaših prava. Po prijemu Vašeg zahteva naši eksperti će pristupiti analizi Vašeg predmeta, nakon čeka pristupamo potpisivanju ugovora o pružanju usluga koji Vam na jasan i detaljan način pruža sve informacije o Vašim pravima i nudi Vam pravnu sigurnost.

Imajte na umu da osiguravajuća društva koriste neznanje oštećenih na taj način što im isplaćuju DEO pripadajuće naknade pod uslovom da se poravnanjem odreknu prava na potraživanje spornog dela naknade.

Postupak naplate štete posle saobraćajne nezgode:

 • utvrđivanje pravada li ima pravnog osnova za naknadu štete, ukoliko ima,
 • rekonstrukcija celog štetnog događajauz svestrano i sveobuhvatno sagledavanje svih uzroka koji su prethodili i doprineli Vašem štetnom događaju
 • angažovanje veštakakoji utvrđuje koliki je iznos štete.
 • podnošenja odštetnog zahtevaosiguravajućem društvu, sa potrebnom dokumentacijom i dokazima, na koji je ono u obavezi da odgovori najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja zahteva za nematerijalnu štetu odnosno u roku od 45 dana za materijalnu štetu.
 • Odštetnim zahtevom pored naknade štete nastale na vozilu, oštećeni u zavisnosti od okolnosti može zahtevati i naknadu troškova lečenja, izgubljene zarade za vreme privremene sprečenosti za rad, troškove tuđe nege i pomoći, troškove sahrane i ostale troškove prouzrokovane saobraćajnom nezgodom
 • Od dokaza trebalo bi priložiti zapisnik nadležnog organa MUP-a o izvršenom uviđaju saobraćajne nesreće, nalaze lekara, izjave svedoka, zapisnik o oštećenju vozila, fotografije oštećenog vozila, i svu prikupljenu dokumentaciju kojom se dokazuje pričinjena šteta.
 • pokretanje postupkaza naplatu štete.
 • u slučaju da se ne naplati traženi iznos štete u vansudskom postupku, pokreće sesudski postupak u cilju naplate adekvatnog iznosa štete.
 • realizacijom odštetnog zahteva i uplatom od strane osiguranja, garantnog fonda ili štetnika Vi pokrivate naše troškove poslovanjai isplaćujete ugovorenu nagradu.

Uslovi naplate štete

Oštećeni ima pravo da prihvati ponuđenu naknadu od osiguravajućeg društva za nesporni deo štete, čime ne gubi pravo na potraživanje spornog dela naknade.

Dokazi u odštetnom zahtevu
Da bi pokrenuli i okončali postupak potrebno je prikupiti dokazeNajčešći dokazi koji se prikupljaju u postupku naknade štete u saobraćajnim nezgodama su:

 • Zapisnik o uviđajusaobraćajne nezgode sa izjavama učesnika i skicom lica mesta ili bilo koji dokaz o osnovanosti odštetnog zahteva (sudska odluka ili rešenje sudije za prekršaje, nalaz i mišljenje veštaka saobraćajno tehničke struke u istražnom postupku i sl.);
 • Podatak o vozačukoji je izazvao nezgodu, vlasniku vozila, podaci o vozilu kojim je izazvana saobraćajna nezgoda (a mi ćemo obezbediti broj polise i osiguravajuće društvo kod koga je vozilo bilo osigurano u vreme nezgode);
 • Izveštaj lekara o povredamakoje ste pretrpeli u saobraćajnoj nezgodi (otpusna lista sa epikrizom, izveštaj lekara specijaliste, računi o kupovini lekova i pomagala u vezi nezgode, izveštaj lekarske komisije, zdravstveni karton i ostala dokumentacija vezana za Vaše zdravstveno stanje i rehabilitaciju);
 • Dokaz o nastaloj materijalnoj štetiu saobraćajnoj nezgodi (uništena odeća, mobilni telefon, pokretne stvari – laptop i sl.);
 • Dokaz o šteti u aktivnostima kao što su: hobi, sport, studije, muzika i sl.;
 • zvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih (ukoliko se saobraćajna nezgoda završila smrtnim ishodom).

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas