Naknada štete zbog smrti u saobraćaju

Ukoliko ste u saobraćajnoj nezgodi izgubili bračnog druga, roditelja ili dete, imate pravo na naknadu duševnih bolova usled smrti bliskog lica. Takođe, ukoliko ste ostali bez brata ili sestre sa kojima ste živeli u trajnijoj zajednici života, podjednako imate pravo na istu naknadu. Sa druge strane, ukoliko je vaš bračni drug, dete ili roditelj usled povreda iz saobraćajne nezgode postao lice sa teškim invaliditetom (lice nesposobno da se stara samo o sebi,… itd.), u podjednakoj meri vam pripada pomenuta naknada. Pri tom, pobrojane naknade pripadaju i vanbračnom partneru, pod uslovom postojanja trajnije zajednice života sa umrlim, odnosno povređenim.

Prema statističkoj analizi Svetske zdravstvene organizacije, godišnje u svetu 1,2 miliona ljudi umre od posledica saobraćajnih nezgoda. Saobraćajne nezgode su vodeći uzrok smrtnosti populacije od 15 do 29 godina.

Društvo za naknadu štete Premium Garant je agencija za naplatu štete u saobraćaju koja posreduje u ostvarivanju Vaših prava na pravednu naknadu štete koju ste pretrpeli i u dogovoru sa Vama realizuje kompletan proces administrativnih poslova i finansiranja troškova veštačenja i taksi. Za razliku od osiguravajućih kompanija mi smo na Vašoj strani – angažujte nas i obezbedite sebi maksimalnu naplatu štete.

Naplata štete za smrt bliskog lica u saobraćajnoj nezgodi

Smrću bliske osobe nastaje osećaj bola za one koji su s umrlim bili blisko vezani. Ta bol je intenzivnija i jača kad se radi o nasilnoj smrti koja nastane kao posledica iznenadnog događaja kao što je saobraćajna nezgoda. Dugo vremena su se pravna teorija, zakonodavci i sudska praksa razilazili oko pitanja treba li tu duševnu bol priznati kao poseban vid naknade nematerijalne štete.

Pod materijalnom štetom u slučaju smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja nekog lica, podrazumeva se sva ona šteta koju je to lice imalo zbog povrede (troškovi lečenja, izgubljena zarada i sl.), odnosno bliski srodnik zbog smrti srodnika.  Naknada štete obuhvata:

1) troškove lečenja i rehabilitacije;

2) izgubljenu zaradu za vreme privremene sprečenosti za rad;

3) izgubljenu zaradu u slučaju trajne delimične ili potpune nesposobnosti za rad;

4) naknadu za izgubljeno izdržavanje;

5) troškove sahrane;

6) troškove tuđe nege i pomoći.

Duševni bol zbog smrti bliskog lica se izražava u subjektivnom osećanju, odnosno patnji koju trpi oštećeni zbog gubitka bliskog lica. Visina naknade određuje se u sledećim maksimalnim iznosima:

1) za slučaj smrti supružnik ili vanbračnog partnera – 5.000 evra;

2) za slučaj smrti deteta – 7.000 evra;

3) za slučaj gubitka ploda (fetusa) – 2.000 evra;

4) za slučaj smrti roditelja – maloletnom detetu – 6.000 evra;

5) za slučaj smrti roditelja – 5.000 evra;

6) za slučaj smrti brata ili sestre – 3.000 evra.

Naknada nematerijalne štete zbog naročito teškog invaliditeta

Naknada nematerijalne štete zbog naročito teškog invaliditeta jedan je od posebnih oblika ove štete u ovom domenu. Pravičnu novčanu naknadu nematerijalne štete zbog naročito teškog invaliditeta sud može dosuditi kako direktnoj žrtvi tako i bliskim srodnicima koji trpe indirektnu štetu. Oštećena lica mogu da ostvare ovu vrstu naknade pod određenim uslovima, a ti uslovi moraju biti kumulativno ispunjeni, pažljivo utvrđeni i dokazani. Naknadu štete, tačnije njenu visinu treba pažljivo odmeriti, jer nematerijalna satisfakcija ne sme biti simbolična, već takva da se nedaće oštećenog ublaže koliko je god moguće.

Naročito težak invaliditet često se prouzrokuje na radnom mestu, u raznim vrstama saobraćaja (putničkom, železničkom itd.) i u sportskim aktivnostima. Teški oblici invaliditeta i unakaženosti imaju vidljive posledice budući da žrtva i bliski srodnici doživljavaju psihički bol i patnju jakog intenziteta. Štete s teškim posledicama najčešće nastaju prilikom obavljanja posla sa opasnim stvarima ili u opasnim delatnostima, naročito u javnom saobraćaju, pri pružanju zdravstvenih usluga, delanju u službama bezbednosti i oružanim snagama, a moguće je da naročito težak invaliditet bude izazvan i zagađenjem životne sredine.

Da bi se ostvarila pravična novčana naknada nematerijalne štete, treba da budu ispunjeni određeni uslovi, i njih karakteriše kumulativno ispunjenje. Ti uslovi su sledeći:

  1. da je oštećenom prouzrokovan naročito težak invaliditet
  2. da je naročito težak invaliditet prouzrokovao nematerijalnu štetu
  3. da je ova šteta rezultat bola i patnje oštećenog
  4. da postoji uzročna veza između teškog invaliditeta i psihičkog bola
  5. da se podnese zahtev za naknadu štete.

Lica koja imaju pravo na naknadu su: roditelji; bračni drug;  deca;  braća i sestre; vanbračni drug; usvojenik i usvojilac.

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas