Naknada štete zbog izgubljene zarade

Naknada izgubljene zarade za vreme privremene sprečenosti za rad predstavlja naknadu koja pripada oštećenom koji tokom privremene sprečenosti za rad nije bio sposoban da obavlja svoje redovne radne obaveze, koja je u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, te zbog toga nije ostvario zaradu koja bi mu inače pripadala u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi (da nije pretrpeo telesnu povredu ili oštećenja zdravlja u saobraćajnoj nezgodi).

Društvo za naknadu štete Premium Garant je agencija za naplatu štete koja posreduje u ostvarivanju Vaših prava na pravednu naknadu štete koju ste pretrpeli i u dogovoru sa Vama realizuje kompletan proces administrativnih poslova i finansiranja troškova veštačenja i taksi. Kontaktirajte nas.

Odredjivanje visine naknade štete zbog izgubljene zarade

Naknada se  određuje na osnovu razlike između naknade zarade koju je povređeni imao tokom perioda privremene sprečenosti za rad i zarade koju bi ostvario da nije došlo do štetnog događaja

Izgubljena zarada zbog trajne delimične ili potpune nesposobnosti za rad predstavlja izgubljenu zaradu u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koja nastaje od momenta okončanja lečenja do momenta dok ta nesposobnost traje. Naknada štete za izgubljenu zaradu u slučaju trajne delimične nesposobnosti za rad, određuje se na osnovu razlike odnosa zarade koju  je oštećeni ostvarivao pre povređivanja i prosečne zarade u datoj delatnosti u mesecu kada je oštećeni povređen, i odnosa zarade koju oštećeni ostvaruje nakon povređivanja i prosečne zarade u datoj delatnosti u prvom mesecu rada oštećenog  nakon povređivanja.

U slučaju da su potrebe oštećenog trajno povećane ili su mogućnost njegovog daljeg razvijanja i napredovanja uništene ili smanjene, mesečna novčana renta uvećava se za naknadu za navedenu štetu.

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas