Prava povređenog vozača u saobraćajnoj nezgodi:

Ukoliko ste povređeni kao vozač u automobilu, za naknadu pretrpljene štete neophodno je utvrditi krivicu vozača drugog automobila. Dakle, da biste znali kom osiguravajućem društvu da se obratite, morate sačekati ishod krivičnog ili prekršajnog postupka koji se vodi protiv tog lica. Pri tom, činjenica da takav postupak nije okončan ne sprečava vas da pokrenete parnični postupak, u toku kog će svakako krivični postupak biti okončan.

Nakon što vam dogodi neka saobraćajna nesreća čiji ste učesnik, kontkatirajte nas, kako bismo vas uputili u proces ostvarivanja vaših prava. Po prijemu Vašeg zahteva naši eksperti će pristupiti analizi Vašeg predmeta, nakon čeka pristupamo potpisivanju ugovora o pružanju usluga koji Vam na jasan i detaljan način pruža sve informacije o Vašim pravima i nudi Vam pravnu sigurnost.

Prava povređenog putnika/pešaka u saobraćajnoj nezgodi:

Za treće lice koje je pretrpelo štetu u saobraćajnoj nezgodi potpuno je irelevantna krivica štetnika. Putnik, odnosno pešak, koji je pretrpeo povrede nije u obavezi da čeka okončanje krivičnog ili prekršajnog postupka da bi nadoknadio štetu. Ukoliko su u saobraćajnoj nezgodi učestvovala dva automobila, putnik, odnosno pešak može nadoknaditi pretrpljenu štetu od osiguravajućeg društva kod kog je bilo koje od ta dva autobomila osigurano od autoodgovornosti. Ukoliko se naknadno utvrdi krivica jednog od njih, tada se osiguranja mogu međusobno regresirati, ali to ne zadire u prava putnika, odnosno pešaka, niti je za iste od značaja.

Prava uže porodice nastradalog/povređenog lica u saobraćajnoj nezgodi:

Ukoliko ste u saobraćajnoj nezgodi izgubili bračnog druga, roditelja ili dete, imate pravo na naknadu duševnih bolova usled smrti bliskog lica. Takođe, ukoliko ste ostali bez brata ili sestre sa kojima ste živeli u trajnijoj zajednici života, podjednako imate pravo na istu naknadu. Sa druge strane, ukoliko je vaš bračni drug, dete ili roditelj usled povreda iz saobraćajne nezgode postao lice sa teškim invaliditetom (lice nesposobno da se stara samo o sebi,… itd.), u podjednakoj meri vam pripada pomenuta naknada. Pri tom, pobrojane naknade pripadaju i vanbračnom partneru, pod uslovom postojanja trajnije zajednice života sa umrlim, odnosno povređenim.

Ako se u vozilu koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu nalazilo još neko lice osim vozača, to lice ima pravo na naknadu štete na osnovu individualnog osiguranja, kolektivne polise osiguranja od nezgode, polise životnog osiguranja itd.

Ukoliko pretrpite saobraćajnu nezgodu u kojoj počinilac nije poznat, takođe imate pravo na naknadu štete. U takvim situacijama nadležan je fond koji je formiran od strane najvećih osiguravajućih kuća u Srbiji koje zajednički snose odgovornost za naknadu štete. Takođe, isto važi i u slučaju saobraćajne nezgode sa vozilom koje nije registrovano.

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas