Prijava i zahtev za naknadu štete

Ukoliko ste povređeni u saobraćajnoj nezgodi kao vozač, suvozač, putnik ili pešak na javnoj površini, na javnom skupu ili na radnom mestu, a niste adekvatno naplatili štetustojimo na raspolaganju da sa svojim stručnim i kvalifikovanim osobljem najbrže i najpovoljnije po Vas naplatimo štetu.

U cilju što brže i kvalitetnije procene i likvidacije štete, po nastupanju osiguranog slučaja, neophodno je preduzeti i pridržavati se predviđenih mera i preporuka Osiguravača.

Centar za naknadu štete Premium Garant je agencija za naplatu štete u saobraćaju koja posreduje u ostvarivanju Vaših prava na pravednu naknadu štete koju ste pretrpeli i u dogovoru sa Vama realizuje kompletan proces administrativnih poslova i finansiranja troškova veštačenja i taksi. Za razliku od osiguravajućih kompanija mi smo na Vašoj strani – angažujte nas i obezbedite sebi maksimalnu naplatu štete.

Koje su obaveze po nastupanju osiguranog slučaja?

Ukoliko je došlo do oštećenja vozila usled saobraćajne nezgode ili drugih dešavanja (oštećenje vozila od nepoznatih lica, krađa vozila, uništenje vozila u požaru, oštećenja usled vremenskih nepogoda ..itd) neophodno je preduzeti i pridržavati se sledećih radnji:

 • preduzmite sve mere za dalje bezbedno odvijanje saobraćaja, zaštitite tragove nezgode, pomozite povređenima i obavezno pozovite policiju (192) da izvrši uviđaj
 • razmenite sve podatke sa drugim učesnicima saobraćajne nezgode (o vozaču, vozilu, osiguranju, putnicima i svedocima)
 • preduzmite sve mere koje su u Vašoj moći za otklanjanje i smanjenje štete
 • odmah, a najkasnije u roku od tri dana po ostvarenju osiguranog slučaja, prijavite (pismeno, telefonski ili na neki drugi uobičajeni način) da je nastala šteta
 • do uvida od strane predstavnika Osiguravača o oštećenju vozila, nemojte menjati stanje oštećenih odnosno uništenih stvari, osim ako je promena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja, odnosno sprečavanje uvećanja štete
 • Ukoliko je vozilo u nevoznom stanju, procenitelj će izaći na lice mesta i izvršiti procenu.

Zahtev za naknadu štete i pravo na podnošenje tužbe

Potraživanje po osnovu osiguranja od autoodgovornosti oštećeno lice ostvaruje podnošenjem odštetnog zahteva neposredno društvu za osiguranje. Oštećeno lice može podneti zahtev za naknadu štete društvu za osiguranje sa kojim je to lice zaključilo ugovor o osiguranju od autoodgovornosti, ako je takva mogućnost predviđena tim ugovorom, saglasno aktima poslovne politike društva.

Ako društvo za osiguranje ne dostavi obrazloženu ponudu za naknadu štete, odnosno obaveštenje u roku od 90 dana od dana prijema odštetnog zahteva, odnosno ne isplati malu štetu u roku iz člana 27. ovog zakona, oštećeno lice može podneti tužbu sudu i o tome obavestiti Narodnu banku Srbije.

Postupak i rokovi za odlučivanje o zahtevu za naknadu štete

Društvo za osiguranje je dužno da u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva utvrdi osnov i visinu tog zahteva, da dostavi podnosiocu zahteva obrazloženu ponudu za naknadu štete i da isplati naknadu štete. Ukoliko podneti odštetni zahtev nije potpun, društvo za osiguranje je dužno da se u roku od osam dana od dana prijema zahteva pismeno obrati podnosiocu zahteva i zatraži kompletiranje dokumentacije.

Izuzetno, ako u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva nije moguće utvrditi osnov i visinu tog zahteva, društvo za osiguranje je dužno da ih utvrdi u roku od 45 dana od dana prijema tog zahteva za štetu na stvarima, a u roku od 90 dana od dana prijema tog zahteva za štetu na licima i da dostavi podnosiocu zahteva obrazloženu ponudu za naknadu štete, a u daljem roku od 14 dana da isplati naknadu štete.

U slučaju kada je ponuđena visina naknade štete manja od potraživanja oštećenog lica, društvo za osiguranje je dužno da oštećenom licu ponudi i izvrši isplatu nespornog dela svoje obaveze na ime predujma, u rokovima utvrđenim tim stavovima. Prihvatanje nespornog dela naknade štete ne utiče na pravo na potraživanje spornog dela naknade.

U slučaju kada društvo za osiguranje oceni da nema osnova za naknadu štete o tome će pismeno, sa obrazloženjem, obavestiti podnosioca odštetnog zahteva, u roku od osam dana od utvrđivanja nepostojanja osnova, a saglasno rokovima za odlučivanje o odštetnom zahtevu.

Dokumentacija neophodna za prijavu štete po kasko osiguranju:

 • formular za prijavu štete
 • vozačka dozvola (kopija)

Ostala dokumenta koju može zatražiti Osiguravač:

 • polisa kasko osiguranja (kopija)
 • zapisnik Ministarstva unutrašnjih poslova
 • zapisnik o oštećenju motornog vozila ili druge stvari (sastavlja ga ovlašćeni procenitelj Osiguravača)
 • lična karta vlasnika oštećenog vozila (kopija)
 • saobraćajna dozvola (kopija)
 • kartica tekućeg računa ukoliko se isplata ne vrši servisu (kopija)
 • popunjene instrukcije za plaćanje

Za prijavu krađe vozila neophodno je dostaviti i:

 • sve ključeve vozila
 • polisu kasko osiguranja
 • saobraćajnu dozvolu
 • potvrdu da je krađa vozila prijavljena policiji

Zakonska obaveza Osiguravača je da u roku od 14 dana od dana dobijanja kompletne dokumentacije isplati opravdane zahteve za naknadu štete.

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas