Saobraćajna nezgoda od sudara sa automobilom koje ima strane tablice

Kada se nađete u ovakvoj situaciji, iz prakse bi mogli da Vam damo savet da obavezno kontaktirate MUP i zahtevate vršenje uviđaja. Na taj način ćete nedvosmisleno obezbediti dokaz o odgovornosti stranog državljana a policijski izveštaj kao dokument izdat od strane organa nadležnih za utvrđivanje odgovornosti bi trebalo da bude dovoljan za relativno brzo ostvarivanje Vaših prava.

Prvo što je potrebno uraditi, kada dobijete zapisnik policije ili pak Evropski izveštaj, jeste da utvrdite da li osiguravač štetnika ima korespondenta na teritoriji Srbije. To možete videti sa internet stranici Udruženja osiguravača Srbije na sledećem linku Udruzenje-Osiguravaca.rs:6565. Potrebno je da izaberete zemlju štetnika, osiguravajuće društvo istog i datum udesa (slika ispod).

Naplata štete od stranog osiguranja

Nakon prijave štete, osiguravajuće društvo (korespondent na teritoriji Srbije ili UOS – biro zelene karte) kontaktiraju inostrano osiguravajuće društvo radi dobijanja pokrića. Pokriće predstavlja potvrdu da je vozilo koje Vas je udarilo imalo validno osiguranje u zemlji porekla. Moramo napomenuti da su ove vrste šteta malo komplikovanije od domaćih te su im i propisani rokovi drugačiji. U svakom slučaju potrebno je strpljenje ali se uglavnom na kraju sve završi onako kako i treba da bude. Rok za pružanje pokrića je 42 dana od dana podnošenja zahteva za pokriće.

U roku od 42 dana inostrani osiguravač je u obavezi da odgovori i dostavi podatke o osiguranom vozilu. Nakon dobijanja pokrića, domaće osiguravajuće društvo postupa kao i sa domaćom štetom. Ukoliko polisa nije validna, odnosno ako vozilo koje Vas je udarilo iz nekog razloga ne poseduje važeće osiguranje, takvo vozilo se na teritoriji Srbije može smatrati neosiguranim te se za naknadu štete možete obratiti direktno Garantnom fondu u okviru Udruženja osiguravača Srbije.

Šta ukoliko inostrano osiguravajuće društvo nema korespondenta u Srbiji?

U ovom slučaju ćete se obratiti Birou zelene karte u okviru Udruženja Osiguravača Srbije. S obzirom na to da Biro zelene karte u svom sastavu nema procenu štete, potrebno je da se obratite nekom za procenu štete na vašem vozilu. To možete uraditi u nekoj od specijalizovanih agencija, preko veštaka ili vašem osiguravajućem društvu.

Važno je napomenuti da neka osiguravajuća društva ovu vrstu usluge svojim osiguranicima ne naplaćuju. Kada dobijete zapisnik o oštećenju isti uz ostalu dokumentaciju predajete u Birou. Bilo da se predmet rešava u okviru neke osiguravajuće kuće ili u Birou zelene karte UOS-a, rokovi su isti jer su propisani Kritskim sporazumom i Internim regulativama – međunarodnim sporazumom o rešavanju šteta sa inostranim elementom.

Bez obzira ko od prethodno pomenutih rešava vaš predmet, veoma je bitno napomenuti da u slučaju šteta koja su nastala na teritoriji Srbije a prouzrokovane su od strane vozila inostranih registarskih oznaka, imate ista prava kao da je u pitanju domaća šteta, jer se primenjuju zakoni, pravila i praksa zemlje nastanka odnosno, u ovom slučaju, Srbije.

Naknada štete zbog saobraćajne nezgode u inostranstvu

Odgovorno društvo za osiguranje dužno je da naknadi štetu koja je upotrebom motornog vozila prouzrokovana na teritoriji država članica Evropske unije i teritoriji država članica Sistema međunarodne karte osiguranja ili država čiji je nacionalni biro osiguranja potpisnik Multilateralnog sporazuma, do visine određene propisima o osiguranju od autoodgovornosti države u kojoj je šteta nastala.

Ako odgovorno društvo za osiguranje ne isplati naknadu štete, štetu će naknaditi Udruženje.

Za štetu koju prouzrokuje vozač neosiguranog motornog vozila koje se uobičajeno nalazi na teritoriji Republike Srbije na teritoriji država članica Evropske unije ili država čiji je nacionalni biro osiguranja potpisnik Multilateralnog sporazuma ili države u kojoj registarska tablica zamenjuje važeću međunarodnu ispravu o osiguranju od autoodgovornosti, odgovara Garantni fond, u skladu sa zaključenim međunarodnim sporazumima.

Šta raditi kada je vaše vozilo udareno na teritoriji druge zemlje?

U ovom delu ćemo se pozabaviti malo komplikovanijom vrstom štete a to je ona koja je nastala van teritorije Srbije. Šta raditi u ovom slučaju? Svakako bi, bez obzira gde ste i ako ste sigurni da vi niste odgovorni, valjalo da insistirate da policija izvrši uviđaj saobraćajne nezgode ili bar da konkretno navede ko je odgovoran za nastanak saobraćajne nezgode. Sve to iz razloga što, za rešavanje predmeta, primenjuju se zakoni zemlje nastanka saobraćajne nezgode i ne želite da dođete u situaciju da drugi učesnik svom osiguranju da izjavu u kojoj negira svoju odgovornost.

U ovom slučaju vaš odštetni zahtev možete podneti na dva načina: direktno dok ste u toj zemlji ili kada se vratite u vašu zemlju. Ukoliko želite direktno da se obratite dok ste u inostranstvu potrebno je da saznate o kom osiguravajućem društvu je reč a onda i gde možete podneti odštetni zahtev. Ovaj način je možda komplikovaniji jer postoji mogućnost da ne poznajete jezik „domaćina“ a i izgubićete deo dragocenog vremena na vašem odmoru.

Drugi način je, bar nama, lakši i interesantniji. Kada se vratite u Srbiju, možete se, kao što smo već napomenuli, obratiti nekoj od agencija, veštaku ili vašem osiguravajućem društvu za fotografisanje vašeg vozila i sačinjavanje zapisnika o oštećenju.

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas