Osiguranje od autoodgovornosti

Osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima je vrsta obaveznog osiguranja u saobraćaju. Obavezna osiguranja u saobraćaju su još i osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja, osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i putnicima i osiguranje vlasnika čamaca od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima. Prema odredbama zakona vlasnikom prevoznog sredstva smatra se i korisnik i drugo lice na koje je registrovano prevozno sredstvo u skladu sa propisima, a ovim osiguranjem pokrivene su štete koje to prevozno sredstvo pričini trećim licima nezavisno od toga ko upravlja vozilom.

Svaki vlasnik prevoznog sredstva dužan je  da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju pre nego što isto stavi u saobraćaj. Ukoliko ne ispuni ovu obavezu biće kažnjen:

  • za privredni prestup, privredno društvo ili drugo pravno lice novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 300.000 dinara,
  • za privredni prestup, odgovovrno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 200.000 dinara,
  • za prekršaj, preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 300.000 dinara,
  • za prekršaj, fizičko lice, vlasnik motornog vozila, novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara.

Nakon što vam dogodi neka saobraćajna nesreća čiji ste učesnik, kontkatirajte nas, kako bismo vas uputili u proces ostvarivanja vaših prava. Po prijemu Vašeg zahteva naši eksperti će pristupiti analizi Vašeg predmeta, nakon čeka pristupamo potpisivanju ugovora o pružanju usluga koji Vam na jasan i detaljan način pruža sve informacije o Vašim pravima i nudi Vam pravnu sigurnost.

Ugovor o obaveznom osiguranju zaključuje se sa osiguravajućim društvom. U slučaju pokretanja stečajnog postupka nad društvom za osiguranje, zaključeni ugovori o obaveznom osiguranju ostaju na snazi do isteka vremena na koje su zaključeni. Prilikom zaključenja ugovora društvo vam predaje polisu osiguranja, a uz nju i uslove osiguranja ( uslovi osiguranja nikako ne mogu propisati manje prava oštećenih nego što je to propisano ovim zakonom )  i Evropski izveštaj.

Naplata štete u saobraćaju od osiguranja

Kazna za osiguravajuće društvo za privredni prestup koji čini ako uz polisu ne predaju i uslove i Evropski izveštaj je 300.000 do 3.000.000 dinara. Odgovorno lice u osiguravajućem društvu biće kažnjeno kaznom u iznosu od 100.000 do 200.000 dinara za ovakav privtedni prestup.

Lice koje upravlja motornim vozilom, vlasnik ili korisnik vozila, dužno je da prilikom upotrebe vozila u saobraćaju ima polisu osiguranja ili drugi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju koji mora predočiti ovlašćenom  službenom licu na njegov zahtev.

U slučaju saobraćajne nezgode, učesnici su dužni da popune, potpišu i međusobno razmene Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, saglasno zakonu kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima. Vozač koji ne postupi ovako ili ne  pruži lične podatka i podatke o osiguranju licima, učesnicima saobraćajne nezgode, koji na osnovu polise imaju pravo kazniće se za prekršaj kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara.

Uredno popunjen Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi oštećeno lice i osiguranik mogu koristiti kao odštetni zahtev po osnovu osiguranja od autoodgovornosti.

Lica koja nemaju pravo na naknadu štete:

1) vlasnik motornog vozila čijom mu je upotrebom pričinjena šteta, za štete na stvarima;

2) vozač motornog vozila čijom mu je upotrebom pričinjena šteta;

3) lice koje je svojevoljno ušlo u motorno vozilo čijom mu je upotrebom pričinjena šteta, a koje je znalo da je to vozilo protivpravno oduzeto;

4) lice koje je štetu pretrpelo:

(1) upotrebom motornog vozila za vreme zvanično odobrenih auto-moto i karting takmičenja i delova tih takmičenja na zatvorenim stazama, na kojima je cilj postizanje maksimalne brzine, kao i na probama (treningu) za ta takmičenja,

(2) usled dejstva nuklearne energije tokom prevoza nuklearnog materijala, odnosno usled dejstva opasnog tereta tokom njegovog transporta,

(3) usled vojnih operacija, vojnih manevara, pobuna ili terorističkih akcija, ako postoji uzročna veza između tih dejstava i nastale štete.

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas