Naknada štete za povrede na ulici

Povreda na ulici može nastati usled pada na trotoaru, ili pešačkoj stazi zbog rupe, neravnine ili izbočine na površini namenjenoj za kretanje. Ove deformacije mogu nastati zbog mehaničkih oštećenja, zbog atmosferskog uticaja, ali i zbog toga što korenje drveća koje raste pored staze vremenom izdigne sloj asfalta.

U svakom slučaju ovakva prepreka na stazi je opasna, i predstavlja potencijalnu opasnost da se prolaznik saplete i padne. Naročito su opasne prepreke koje se nalaze na slabo osvetljenim delovima trotoara, jer se noću otežano uočavaju.

Jedinica lokalne samouprave, tj. grad ili opština dužna je da održava ulice i čini ih bezbednim za kretanje. Može biti osnovano i javno preduzeće kome će biti povereno ovo održavanje.

Ukoliko dođe do povrede pri padu na javnoj površini, za štetu odgovaraju grad odnosno opština, ali i preduzeće koje je dužno da vrši održavanje.

Društvo za naknadu štete Premium Garant je agencija za naplatu štete u saobraćaju koja posreduje u ostvarivanju Vaših prava na pravednu naknadu štete koju ste pretrpeli i u dogovoru sa Vama realizuje kompletan proces administrativnih poslova i finansiranja troškova veštačenja i taksi. Za razliku od osiguravajućih kompanija mi smo na Vašoj strani – angažujte nas i obezbedite sebi maksimalnu naplatu štete.

Rok za potraživanje naknade štete regulisan je Zakonom o obligacionim odnosima. On iznosi tri godine od momenta kada je oštećeni saznao za štetu. U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva protekom pet godina od kad je šteta nastala. Kako se ovde radi o specifičnim slučajevima naknade štete, proisteklim iz povređivanja na ulici ili drugom javnom mestu, rok za naknadu štete počinje da teče od momenta kada se događaj desio, jer se taj momenat uzima kao momenat kada je oštećeni za štetu i saznao.

Naknada štete od beograd puta i grada beograda

Odlukom Grada o ulicama i lokalnim putevima definisano je da su ulice javni putevi u naseljenom mestu koji služe za kretanje vozila i pešaka sa elementima koji odgovaraju potrebama naselja (ivičnjaci, trotoari, kišna kanalizacija i sl.), i predviđeno je da se radovima na održavanju ulica i lokalnih puteva smatraju popravka, obnavljanje i zamena delova kolovoza, trotoara i trupa puta sa odgovarajućim korekcijama kojima se bitno ne menjaju konstruktivni elementi, nivelacija postojećih slivnika i šahtova u kolovozu i trotoaru i slični poslovi.

Održavanje ulica je predviđeno kao komunalna delatnost koju organizuje i obezbeđuje jedinica lokalne samouprave preko vršioca komunalne delatnosti koji može biti javno preduzeće, privredno društvo, preduzetnik ili drugi privredni subjekt. Grad Beograd je kao jedinica lokalne samouprave u vršenju ove zakonske obaveze osnovao JKP „Beograd-put“ i ugovorom mu je poverio vršenje komunalne delatnosti održavanja ulica na svojoj teritoriji. Komunalna delatnost održavanja ulica je posao od opšteg interesa, pa JKP „Beogradu-put“ kao pravno lice – vršilac komunalne delatnosti, odgovara za štetu, ako bez opravdanog razloga neuredno vrši svoju uslugu.

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas