Naknada štete kod saobraćajne nezgode može biti materijalna i nematerijalna. I jedna i druga nastaju kao posledica saobraćajne nezgode, s tim da na vozilu može nastati samo materijalna šteta, dok lica mogu pretrpeti nematerijalnu štetu.

Što se tiče materijalne štete na vozilu, potrebno je najpre izvršiti procenu materijalne štete tako da ista bude priznata i nadoknađena od strane osiguravajućeg društva štetnika, a u skladu sa Evropskim izveštajem o saobraćajnoj nezgodi odnosno zapisnikom o uviđaju policije

Materijalna šteta podrazumeva štetu na vozilu, kao i troškove lečenja usled pretrpljenih povreda ili izgubljenu zaradu (zaradu koju lice propusti da ostvari za vreme lečenja) i sastoji se od:

– troškovi lečenja od saobraćajnog udesa  je svaki dokaziv trošak, koji oštećeno lice ima u vezi sa svojim lečenjem(kupovina medikamenata, plaćanje lekarskih pregleda, operacija, medicinskih pomagala i sl.)

– naknada štete zbog izgubljena zarada: oštećenom do okončanja lečenja pripada pravo na štetu u vidu izgubljene zarade zbog privremene sprečenosti za rad, i nezaposleno lice ima pravo na ovu vrstu naknade. Visina ove štete je različita, a njena visina je uslovljena sposobonošću Vašeg pravnog zastupnika

– troškovi prevoza do mesta lečenja i natrag. Sud traži da se taj trošak dokaže, bilo računom ili na drugi opravdan način

– troškovi tuđe nege i pomoći teže povređenom licu, dok traje lečenje, nekada je potrebna pomoć drugog lica. Druga lica mogu biti roditelji, brat, supružnik, deca, pa i svako lice. Dok traje lečenje, angažovanje drugih lica, za druga lica ili za oštećenog predstavlja trošak. Sud traži da se ova šteta dokaže

– troškovi pojačane ishrane po pravilu, u slučaju težih povreda i oštećenja zdravlja, oštećeno lice je podvrgnuto posebnom režimu ishrane (dijetska, ishrana posebnom vrstom namirnica, vitaminska ishrana i sl.) koja zahteva veća novčana davanja. Ovaj je trošak dokaziv u postupku pred sudom samo veštačenjem posredstvom veštaka  medicinske struke

– novčana renta teže povrede u nekim slučajevima trajno umanjuju radnu sposobnost oštećenog. Zakon im zbog toga priznaje pravo na mesečnu rentu, dok smanjena radna sposobnost traje, što je po pravilu do kraja života. Ova vrsta naknade može biti isplaćena i u jednom iznosu, bez obaveze osiguravajućeg društva da vam ovu vrstu naknade plaća do kraja života. Obratite pažnju! Ovu vrstu štete u punom obimu mogu ostvariti samo najbolji pravni zastupnici, koji ovu vrstu naknade razumeju. Praksa je pokazala da je u većini slučajeva, ni sudovi dovoljno ne poznaju, čije su posledice dugo trajanje postupka, ukidajuće presude, ili čak gubitak ove  izuzetno velike novčane satisfakcije.

– oštećenje ili uništenje odeće ili stvari u saobraćajnim udesima. Lako dokaziva, pod uslovom da se odmah kontaktira pravni zastupnik, radi davanja pravih instrukcija i naloga.

Manja naknada štete u saobraćajnoj nezgodi

kada nastane manja materijalna šteta, vozač odnosno učesnici saobraćajne nezgode dužni su popuniti Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Svaki učesnik saobraćajne nezgode u slučaju manje materijalne štete može zahtevati da policijski službenik izađe na lice mesta, izvrši uviđaj i sačini policijski zapisnik. U tom slučaju ne postoji obaveza sačinjavanja Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi, a svi učesnici su dužni da ostanu na licu mesta dok se ne završi uviđaj. U svakom slučaju, obaveze za vozača odnosno drugog učesnika u saobraćajnoj nezgodi su u velikoj meri identičene onima u slučaju nastupanja veće materijalne štete.

Visina štete u saobracaju

Visinu naknade štete na vozilima procenjuju veštaci mašinske struke koja se određuje zavisno od oštećenja motornog vozila.

Pravo na naknadu štete na bazi polise osiguranja od autoodgovornosti ima svaki oštećeni, kao i počinitelj saobraćajne nezgode ukoliko uz polisu osiguranja od autoodgovornosti poseduje i dobrovoljno osiguranje od nezgode za vozača i putnike.

Osiguranje od autoodgovornosti propisano je zakonom i sklapa se za svako vozilo u saobraćaju. Ono pokriva odgovornost vlasnika polise za štete pričinjene trećim licima i ima sledeća dva cilja:

  • da zaštiti osiguranika u slučaju saobraćajne nezgode, i
  • da zaštiti oštećenog, tako što će mu isplatiti naknadu štete koju mu je prouzrokovala saobraćajna nezgoda.

Ako se u vozilu koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu nalazilo još neko lice osim vozača, to lice ima pravo na naknadu štete na osnovu individualnog osiguranja, kolektivne polise osiguranja od nezgode, polise životnog osiguranja itd.

Ukoliko pretrpite saobraćajnu nezgodu u kojoj počinilac nije poznat, takođe imate pravo na naknadu štete. U takvim situacijama nadležan je fond koji je formiran od strane najvećih osiguravajućih kuća u Srbiji koje zajednički snose odgovornost za naknadu štete. Takođe, isto važi i u slučaju saobraćajne nezgode sa vozilom koje nije registrovano.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Ukoliko je šteta prijavljena po Evropskom izveštaju, likvidator proverava da li su dostavljene izjave oštećenog i štetnika (svog osiguranika ili vozača osiguranog vozila) kao i da li su fotografisana oba vozila i da li je rađeno poređenje. Ukoliko je sve to priloženo u predmetu, razmatra oštećenja i utvrđuje da li su, pored stava procenitelja koji je radio fotografisanje i poređenje vozila, prijavljena oštećenja mogla nastati na opisan način.

Kontaktirajte nas već danas

Saznajte sve o naknadi štete iz saobraćajnih nezgoda

Kontaktirajte nas