Naknada štete od izgubljene zarade

Ukoliko u saobraćajnoj nezgodi učestvuje vozilo čija je osnovna namena obavljanje profesionalne delatnosti, vlasnik navednog vozila trpi štetu u vidu izgubljene dobiti do ponovnog dovođenja motornog vozila u pređašnje stanje funkcionalne i tehničke ispravnosti. Takođe na nadoknadu štete zbog nemogućnosti korišćenja  svog vozila usled oduzimanja vozila, lišavanja slobode, krađe vozila i sličnih razloga koji su nastali iz osnova odgovornosti trećeg lica imaju pravo i vlasnici vozila namenjenih za privređivanje,  komercijalnu ili ličnu upotrebu.

S obzirom da ne postoji jasna zakonska obaveza nadoknade štete usled nemogućnosti korišćenja Osiguravajuća društva imaju različite pristupe i  metodologiju obračuna štete prilikom isticanja oštetnog zahteva.

Osiguravajuća društva najčešće svojim internim pravilnicima definišu  metodologiju i visinu štete u predmetnom slučaju. U praksi se najčešće sreću sledeća rešenja:

Internim pravilnikom definisana je nadoknada za izgubljene auto-dane samo za vozila za privređivanje i to:

  • Pik-up vozila do 3.000,00 din/dan,
  • Putnička vozila do 3.200,00 din/dan,
  • Teretna vozila do 10.000,00 din/dan,
  • Autobusi do 14.500,00 din/dan.

Po drugom modelu za vozila koja se nalaze u okviru preduzeća koje obavlja transportne usluge u javnom saobraćaju autodan se utvrđuje prema internoj važećoj tarifi. Uobičajeno je da se za cenu auto-dana priznaje oko 50% od važeće tarife u zavisnosti od vremena nemogućnosti obavljanja delatnosti.

Naknada štete za kamione i autobuse

Okvirne cene po autodanu za teretna vozila iznose od 8.000,00 do 25.000,00 din/dan u zavisnosti od nosivosti.

Za autobuse u unutrašnjem saobraćaju do 32.000,00 din/dan u zavisnosti od kategorije autobusa, a u međunarodnom saobraćaju do 40.000,00 din/dan.

Praksa u zemljama Evropske unije

U Zemaljama Evropske unije takođe postoje različita rešanja, ali zajednički imenitelj im je da se  nadoknada-odšteta može ostvariti za vozila koja se stalno koriste.

Komercijalna vozila su razvrstana po tipu, snazi, nosivosti, starosti i sl. i određene su jedinstvene cene po autodanu za svaku kategoriju pojedinačno.

Putnička vozila su razvrstana u grupe, a naknada za nekorišćenje po auto-danu je propisana za svaku grupu, a iznosi se orjentaciono kreću od 30 eura za vozila niže klase do 120 eura za vozila visoke klase.

Ukoliko oštećeni smatra da je izgubljena dobit usled sprečenosti korišćenja vozila  veća od obeštećenja koje nudi Osiguravajuće društvo, može zatražiti Utvrđivanje visine štete od stručnog lica – veštaka. Veštak radi na osnovu rešenja suda ili pismenog zahteva (vansudsko) vlasnika vozila.

Metodologija utvrđivanja visine štete usled nemogućnosti korišćenja vozila  

  • 1 korak: Utvrđivanje opštih podataka – Identifikacija privrednog društva-vlasnika, podaci iz APR-a i utvrđivanje delatnosti podnosioca zahteva.
  • 2 korak: Identifikacija vozila – vrsta, marka, tip vozila, starost vozila, vremenski period obavljanja delatnosti, vrsta i snaga pogonskog agregata, oblik, tip i namena karoserije, nosivost, broj osovina, vrsta i karakteristike ugrađenih pomoćnih uređaja, nivo opreme koju vozilo poseduje. U ovom koraku se na prethodno objašnjen način utvrđuje stanje i vrednost vozila na dan početka sprečenosti korišćenja.
  • 3 korak: Utvrđivanje rada vozila u periodu pre onemogućavanja korišćenja – utvrđuju se bitni podaci za utvrđivanje realne visine naknade za nemogućnost korišćenja vozila u vremenskom periodu od 2-4 meseca pre nastanka kritičnog događaja. U ovoj fazi potrebno je primenom određenih analitičkih metoda i matematičkih postupaka utvrditi prihod predmetnog vozila izražen u jedinici vremena (najčešće auto-dan na radu (ADr)).
  • 4 korak: Utvrđivanje vremenskog perioda nekorišćenja vozila – utvrđuje se broj dana (kalendarskih) od trenutka neraspoložovisti vozila do ponovne dostupnosti za rad. Ovaj vremenski interval se izračunava ukoliko je ispunjen uslov da je vozilo neraspoloživo duže od  24 časa, a zaokružuje se na jedan autodan (AD) po započinjanju 13-og časa narednog dana. Na osnovu utvrđenog broja autodana (AD), utvrđuje se broj auto dana na radu (ADr) vozila, koji predstavlja osnovicu za obračun naknade. Korelacija između (AD) I (ADr) izražava se formulom: ADr = AD * k, gde je: k – koeficijenat iskorišćenja vozila koji zavisi od tehničkog stanja vozila i stepana angažovanja ispravnih vozila u transportnim procesima.
  • 5 korak: Utvrđivanje cene koštanja jedinice transportne usluge predmetnog vozila – utvrđuje se na osnovu odnosa ponude i potražnje na tržištu za identičnu kategoriju vozila uz uračunavanje fiksnih i varijabilnih troškova korišćenja vozila. Krajnji produkt ovog proračuna se izražava u u ceni koštanja jednog autodana na radu (ADr) konkretnog vozila. Dobijena cena se upoređuje sa važećim cenovnikom pružanja usluga na posmatranom tržištu, a ukoliko se uoče značajna odstupanja, vrši se analiza svih činilaca proračuna u koraku 5 po strukturi i vrši se korekcija u dozvoljenim granicama odstupanja.
  •  6 korak: Utvrđivanje visine nastale štete – Na osnovu rezultata dobijenih u prethodnim koracima vrši se izračunavanje visine naknade usled nemogućnosti korišćenja vozila po sledećem obrascu: formula1, gde su, Tf – fiksni troškovi poslovanja vezani za predmetno vozilo (registracija, zarada posade vozila-ukoliko nije angažovana na drugom vozilu, održavanje i amortizacija), CADr – utvrđena cena koštanja autodana predmetnog vozila.

Kod nas se možete informisati i dobiti kompletnu stručnu pomoć u vezi sa nadoknadom štete i visinom izgubljene dobiti kao i kompletnoj proceduri sprovođenja postupka kod nadležnog osiguravajućeg društva za naplatu izgubljene dobiti.

Kontaktirajte nas već danas

Saznajte sve o naknadi štete iz saobraćajnih nezgoda

Kontaktirajte nas